شنبه 7 اسفند 1395
محصولات اصلی

 

محصولات

هزار تن در سال

پارازایلین

750

بنزن

430

ارتوزایلین

100

مجموع

1280