سه شنبه 1 اسفند 1396
محصولات اصلی
 

محصولات

هزار تن در سال

پارازایلین

750

بنزن

430

ارتوزایلین

100

مجموع

1280