کمیته ساخت داخل

کمیته ساخت داخل شرکت پتروشیمی نوری به منظور جلوگیری از توقف تولید ناشی از عدم امکان تامین قطعات تجهیزات مجتمع و همچنین جلوگیری از خروج ارز از کشور و خودکفایی در تولید و همچنین کمک به اشتغال در داخل در سال 1385 تشکیل شد.

  

 

عکس بروشور معرفی کمیته ساخت داخل

بروشور معرفی کمیته ساخت داخل شرکت پتروشیمی نوری