مسئولیت اجتماعی شرکتی

گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی نوری در سال 1396، اولین گزارش سالانه پایداری این شرکت می باشد که مطابق با استاندارد گزارش دهی جهانی GRI تدوین گردیده است.

 

عکس گزارش پایداری GRI

گزارش پایداری شرکت پتروشیمی نوری 1396