جزییات مناقصه و مزایده

تأمین 92.000 کیلوگرم Ceramic Ball

مناقصه

97.242

شرکت پتروشیمی نوری / شرکت پتروشیمی نوری

0 ریال

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۵۹

ریال

تجدید شده

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۵۹

استان: بوشهر, شهر: بندر عسلویه
استـان بوشهر، عسلـویه، شرکـت پتروشیمی نوری، صندوق پستی: 75391-115 / تلفن‌های تماس : 4-37323250-077 داخلی -2255 دورنگار: 37324775-077/ سایت اینترنتی: www.bpciran.com

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.