جزییات فراخوان

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی سازندگان داخلی کاتالیست، جاذب، کلی های صنعتی، و مواد شیمیایی

فراخوان

99.01

شرکت پتروشیمی نوری / شرکت پتروشیمی نوری

ارزیابی و شناسایی توانمندی شرکتهای تولید کننده داخلی در زمینه انواع کاتالیست؛ CCR، هیدروژناسیون انتخابی دی الفینها، HDS، آروفاینینگ، تسهیم نامتناسب، ترانس آلکیلاسیون و ایزومریزاسیون زایلن، جاذب و Clayهای مورد استفاده در صنعت آروماتیک حلال های پارادی اتیلن بنزن (PDEB) و نرمال فرمیل مورفولین (NFM)

0 ریال

۱۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۹ مهر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

۱۳ آبان ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰

استان: بوشهر, شهر: بندر عسلویه
شرکت پتروشیمی نوری- امور پژوهش و فناوری- صندوق پستی:75391-115 تلفنهای تماس:4-37323250-077 دورنگار37324775-077 سایت اینترنتی www.bpciran.com

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.