مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
99.151, 99.154 ,1400.157 , 1400158 , 1400.159 , 14 ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
98.129 , 98.131 ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1400.156 ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰