مزایده

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
97.114 ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸