فراخوان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
1 ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰