فراخوان

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
98.01 ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ۳۰ اسفند ۱۴۴۹