مناقصه

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
99.296 ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1400.311 ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1400.312 ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
99.309 ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
99.306 ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰