مناقصه

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
98.278 ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸