مناقصه

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
99/301 ۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۹ آذر ۱۳۹۹