مناقصه

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
97.242 ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸