مناقصه

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایانوضعیت
97.247 ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۳۰ تیر ۱۳۹۸
97.249 ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۱۶ تیر ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸