سه شنبه 6 فروردین 1398
خوراکمیعانات گازی

4/5 میلیون تن در سال
(120 هزار بشکه در روز)

مجتمع گاز پارس جنوبی

بنزین پیرولیز

270 هزار تن در سال

پتروشیمی جم (الفین دهم)