سه شنبه 6 فروردین 1398
سرویسهای جانبی ( یوتیلیتی )

 
تأمین کلیه سرویسهای جانبی از قبیل آب ، برق ، بخار ، هوا ، گاز طبیعی ، نیتروژن جهت طرحهای پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه بعهده شرکت پتروشیمی مبین بوده و سرویسهای جانبی پتروشیمی برزویه نیز توسط شرکت مذکور تأمین میگردد.

 مصارف سرویس های جانبی

برق

45  مگاوات

بخار

 170  تن در ساعت

هوا

2/900  نرمال متر مکعب در ساعت

ازت

9/700  نرمال متر مکعب در ساعت

آب شیرین

5  تن در ساعت

آب نمک زدائی شده

5  تن در ساعت

آب دریا

000, 25  تن در ساعت

آب در گردش

19/600  تن در ساعت

آب بدون املاح

10  تن در ساعت

گاز طبیعی

 25 تن در ساعت