سه شنبه 6 فروردین 1398
محصولات فرعی


 شامل گاز مایع، برش پنتان، هیدروکربنهای سبک و سنگین، آروماتیک های سنگین و رافینیت مجموعا" به  مقدار 3/178 میلیون تن در سال و هیدروژن به مقدار 120.000 هزار تن در سال می باشد.  
 

محصولات فرعی

هزار تن در سال

محصولات سنگین

1980

آروماتیک سنگین

16

رافینیت

379

محصولات سبک

680

گاز مایع(LPG)

76

پنتان

47

جمع محصولات فرعی

3178