سه شنبه 6 فروردین 1398
کاربرد محصولات

کاربرد محصولات اصلی و جانبی
محصولات

کاربرد

پارازایلین

در تهیه دی متیل ترفتالات DMT و اسید ترفتالیک PTA (برای تولید پلی استرها و الیاف مصنوعی)، ویتامینها، ترکیبات داروئی و سموم دفع آفات

ارتوزایلین

تولید انیدریدفتالئیک PA ، دی اکتیل فتالات DOP و رنگ ها

بنزن

در تهیه اتیل بنزن(برای تولید پلی استایرن)، الکیل بنزن خطی و دو دسیل بنزن( برای تهیه شوینده ها)، سیکلو هگزان (برای تهیه نایلون)، فنل، نیتروبنزن(برای تولید آنیلین)، انیدرید مالئیک، حلالها و غیره

رافینت

خوراک واحدهای الفین

آروماتیکهای سنگین

در تهیه آفت کشها و علف کشها

گاز مایع

خوراک واحدهای الفین

هیدروکربنهای سبک

خوراک واحدهای الفین

هیدروکربنهای سنگین

خوراک واحدهای تولید الکیل بنزن خطی، خوراک واحدهای الفین و قابل مخلوط شدن با نفت خام

برش پنتان

خوراک واحدهای الفین